Regional Coordinators

Regional Coordinators

Mikitaka (Mick) Hayashi -

Mikitaka (Mick) Hayashi

BIO
Jesslyn Dymond - DAMA Canada Coordinator

Jesslyn Dymond

DAMA Canada Coordinator
BIO
Marilu Lopez - DAMA Latin America Coordinator

Marilu Lopez

DAMA Latin America Coordinator
BIO
Missy Wittmann - DAMA USA Coordinator

Missy Wittmann

DAMA USA Coordinator
BIO
Nino Letteriello - DAMA Europe, Middle-East and Africa (EMEA) Coordinator

Nino Letteriello

DAMA Europe, Middle-East and Africa (EMEA) Coordinator
BIO